Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)

Wat vragen we van u?

Scholen met groepen 5, 6 en 7 die deelnemen aan het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen meedoen aan ons onderzoek. Het onderzoek loopt van het najaar van 2022 tot en met het najaar van 2026. Dataverzameling vindt plaats tussen februari en juli 2024. Kinderen uit groep 6 en 7 die meedoen aan het onderzoek worden eenmalig getest, alleen schooljaar 2023-2024 (eerste helft 2024). Van kinderen uit groep 5 brengen we de ontwikkeling over tijd in kaart. Zij zullen opnieuw onderzocht worden tijdens een verkorte testafname in groep 6 (eerst helft 2025) en groep 7 (eerste helft 2026).

Het WiL onderzoek is opgezet vanuit het principe van ontzorgend onderzoek. Het is onze bedoeling om scholen en leerkrachten zo min mogelijk te belasten tijdens de dataverzameling.

  • Wij vragen u om in de eerste helft van 2023 informatiebrieven voor ouder(s)/verzorger(s) te verspreiden aan alle ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in (deelnemende) groepen 5, 6 en 7.
  • Contact rondom de testafname verloopt vervolgens vanuit ons met de ouders zelf en kinderen worden in principe thuis getest. Alleen wanneer dit niet mogelijk is zal in overleg (eventueel met school) naar een alternatief gezocht worden.
  • Leerkrachten van deelnemende groepen 5, 6, 7 vragen we een (online) toestemmingsformulier in te vullen.
  • Tot slot vragen we leerkrachten om per deelnemende leerling een korte vragenlijst in te vullen.
  • Als aanvulling op de testafname vragen we, na toestemming van ouder(s)/verzorger(s), ook scores op uit het Cito LVS. Bij voorkeur benaderen we hiervoor de IB-er.